<خدای ما هم بزرگ است خوب من!> حرفهای منی که ناگفته ماند... - از تو می گویم وقتی عاشقی....
از یه دل تنها به تمومه بیدلان صاحب دل!
چهارشنبه 18 مرداد‌ماه سال 1385
حرفهای منی که ناگفته ماند...

شکست این دل...

مگویید این شکستن کار ما نیست

              در این عالم به جز رستن روا نیست....

.

.

.

.

که شاید رستن هم....

 

                        . . .نه....کار ما نیست!!

                                                      ***

 

جوانی بر درختی تکیه کرده

                  نه عاشق بود و او نه شکوه کرده

       بیامد بوی باران...

       هرگز نفهمید...

                    

                                    درخت از گریه او گریه کرده...

                                              ***

صدایم کن ای مهربان

                                ای با ما غریبه  با دیگری آشنا

 صدایت نیاید به گوشم......     

                                      نکند میکنی دیگری را صدا؟