<خدای ما هم بزرگ است خوب من!> حرف های تو ُعزیز... - از تو می گویم وقتی عاشقی....
از یه دل تنها به تمومه بیدلان صاحب دل!
پنج‌شنبه 25 اسفند‌ماه سال 1384
حرف های تو ُعزیز...

می گویم :دوستم داری؟

 

می گوید:آری بیشتر از جانم!

 

می گویم:دروغ می گویی...

 

بی آنکه چیزی بگوید، سرش را روی شانه هایم می گذارد و از خجالت دم بر نمی زند...

 

                                   آخر من ندانستم دوستم دارد یا نه؟

 

                                              ***

 عزیزم به زتو دنیای من نیست

 

                                     به غیر روی ماهت قبله گه نیست

 

 تو دانی این دلم بهر چه رسواست

 

                                     از آن قلب سیه پرس رو سیه کیست       

                                   

                                     

 

                                                           ***

 

می گویی:عاشقه....                می گوبم :منی؟!

 

 می گویی:دلتنگم برای....         می گویم:من؟           

 

  می گویی: می خواهم دور شوم از...... و دیگر نمی گویی

  

          

      به چشمانت خیره می شوم،پیش خود می گویی:کاش می دانستی که فقط این بار با تو بوده ام،...

 نگاهت را می خوانم و می روم....   

                              

                             ***                                  

 

               

                                   

               از دوستانی که با نظرای زیباشون منو شرمنده می کنن واقعا متشکرم

                این بار هم با حرفای نازتون به این صفحات غم گرفته ی من شادی ببخشین..

                   بازم منتظرم...