<خدای ما هم بزرگ است خوب من!> از تو می گویم وقتی عاشقی....
از یه دل تنها به تمومه بیدلان صاحب دل!
سه‌شنبه 20 دی‌ماه سال 1384

من آمدم

من با سبدی از گل آمدم

او نشسته بود

او به انتظار من نشسته بود

من خندیدم

دوستانم را بوسیدم

او خوشحال بود

او فقط در نگاه مهمان ها بود

من رقصیدم

من با لباسی سفید با او رقصیدم

و من خواب بودم

مادر با کتک مرا بیدار کرد!

و پدر با خنده دعوا!.....

 

 

                      و چه رویای زیبا و همیشگی است این خیاال

                           و چه کودکانه به انتظارت ماندنم

                         اما افسوس که راه گریزی نیست

                               نه برای ماندن و نه برای رفتن

                           من هستی ام را بر روی لبان شب جای گذاشته ام

                                  و تنهایی ام را به باد خواهم سپرد

                                                   تا تو بیائی

تا تو برای همیشه بیائی

راستی

نگاهم  روی دل سنگت خوابیده

بیدارش کن

که وقت ،وقت رفتن است

 

پس تا بعد...

 

 

                                            20/10/84